SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRZEWIE

 1. W przypadku zauważenia objawów:
 • gorączka powyżej 38oC
 • kaszel
 • duszności
  należy zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.
 1. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając
  go w przygotowanej izolatce (sala języka angielskiego). Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest
  do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
 2. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia
 • SANEPID Radzyń Podlaski tel.: (83) 352-74-16 lub 668-838-347
 • oraz organ prowadzący Gmina Ulan-Majorat tel.:(83) 351-80-69
 1. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
 2. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 3. W przypadku ewentualnych objawów u personelu szkoły, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury .

Możesz również polubić…