Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Zakrzewie podczas konsultacji

Podstawa:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia z 15.05.2020r.

Cel procedury

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły
w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19.

Terminy konsultacji

Od 25.05.2020r.- uczniowie klas VIII
Od 1.06.2020r.– wszyscy uczniowie

Postanowienia ogólne

 1. Decyzję o uczestnictwie w konsultacjach na terenie szkoły podejmuje rodzic ucznia.
 2. Zgłoszenie się dziecka na konsultacje jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica na udział w konsultacjach oraz akceptację procedur.
 3. Nauczyciel prowadzi „Rejestr przeprowadzonych konsultacji” i po zakończeniu pracy pozostawia każdego dnia w kancelarii szkoły.

Organizacja konsultacji

 1. Z konsultacji na terenie szkoły mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Konsultacje może prowadzić wyłącznie nauczyciel zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej.
 3. W konsultacjach na terenie szkoły nie może uczestniczyć uczeń, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.
 4. Uczeń, o którym mowa w punkcie 3, korzysta z konsultacji drogą elektroniczną/telefoniczną.
 5. Konsultacje mogą mieć formę zbiorową oraz indywidualną.
 6. W jednej grupie na konsultacjach może przebywać do 12 uczniów. Przyjmuje się zasadę- 1 uczeń na jedną ławkę, 2m dystansu społecznego, 4 m2 na jedną osobę
  w klasie.
 7. W sali, w której przebywa grupa, będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. dywany, książki itp.
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Podczas konsultacji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 10. Konsultacje z wychowania fizycznego mogą odbywać na szkolnym boisku, w sali gimnastycznej.

Zapisy

 1. Uczeń, a w imieniu dziecka młodszego rodzic, ma obowiązek zgłosić nauczycielowi chęć uczestnictwa w konsultacji z danego przedmiotu minimum 1 dzień wcześniej drogą elektroniczną na adres służbowej poczty mailowej danego nauczyciela.
 2. Jeśli uczeń zapisany na konsultacje nie może przyjść, powinien o tym fakcie poinformować nauczyciela.

Wejście na teren szkoły

 1. Wejście na teren szkoły następuje głównym wejściem.
 2. Po wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 3. Po wejściu na teren szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury.
 4. Uczniowie są kierowani przez pracownika do szatni, w której może przebywać maksymalnie 2 uczniów zachowujących dystans 2 m.
 5. Uczniowie w szatni bardzo sprawnie przebierają się i są kierowani do wskazanych klas.
 6. Zakazuje się chodzenia po szkole- do innych sal, pomieszczeń, itp.
 7. Obowiązujące zasady higieny: nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj wskazany dystans, unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Myj ręce.

Objawy chorobowe ucznia

 1. Jeżeli u dziecka w trakcie konsultacji pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu -izolatce- z zapewnieniem m.in. 2 m odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, szkoła kontaktuje się z SANEPID-em
  i podejmuje działania przez niego wskazane.
 3. O zamknięciu szkoły decyduje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em i organem prowadzącym.

 

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą
   poprzez przekazanie jej treści- wydruk zamieszczony przy wejściu do szkoły.

 

Możesz również polubić…